From recent to the first…

30. Mr. Lalit Aery 

29. Mrs.Gunjan Rastogi
28. Mrs. Bina Sabapathy
27. Mrs. Beena Kothari
26. Mr. Satnam Singh Parhar
25. Dr. Kishore Kuncham
24. Dr. Sukhvinder Ranu
23. Mr. Gobind Munjal
22. Dr. Jagdish Gupta
21. Dr. Anila Midha
20. Dr. Binod Verma
19. Mrs. Sampurna Jain
18. Dr. Bhavani Srinivasan
17. Mr. Satpal Malhotra
16. Mrs. Usha Chopra
15. Mrs. Avinash Suri
14. Mr. Ashok Pradhan
13. Mrs. Indu Jaiswal
12. Dr. Sunil Mehra
11. Mrs. Gitanjli Anand
10. Dr. Narendra Hadpawat
9. Mr. Arvind Vora
8. Dr. Avtar Josen
7. Parveen Chopra,Ph.D.
6. Dr. Jagan Pahuja
5. Dr. Sharwan Bagla
4. Dr. Dev Chitkara
3. Mr. Rajeshwar Prasad
2. Late Sanjeeva Nayak, Ph.D
1. Late Suresh Bhamre, Ph. D.